Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Novinky
29.05.2019
Otvárame kategóriu expresnej tlače
Ak potrebujete rýchlu a kvalitnú tlač v malých nákladoch, nazrite do kategórie expresná tlačiareň. V krátkej lehote Vám vyrobíme tlačoviny podľa vzoru... čítať celé
Zobraziť všetky novinky
 1. Úvod
 2. Ochrana súkromia

Vážime si Vašu dôveru a robíme maximum pre to, aby boli Vaše údaje v bezpečí. 

 V tomto dokumente nájdete všetky informácie o ochrane Vášho súkromia na webstránke shop.iris-knihy.

 

Kto sme?

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.

Žitavská 14

82107 Bratislava

IČO: 359 26 3796

spoločnosť zapísaná v OROS BA I. Oddiel Sro, vložka 35314/B

 

Naša spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorou je Adrián Štefanko. Otázky k použitiu Vašich osobných údajov smerujte prosím na adresu redakcia@iris-knihy.sk.

 

 

Aké údaje získavame?

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

Údaje potrebné na vybavenie objednávky

Bez týchto údajov nebude možné Vašu objednávku vybaviť. Povinnými údajmi sú Vaše meno, adresa na doručovanie, e-mailová adresa, telefónne číslo a tovar, ktorý ste si objednali. Nezbierame ani nespracúvame žiadne údaje, ktoré by sa týkali Vášho elektronického bankovníctva - prístupové údaje a údaje pre platbu - zadávate priamo na stránkach banky. My od nej obdržíme iba informáciu o úspešnosti alebo neúspešnosti platby.

 

Údaje poskytované pri vytvorení konta

Na našej webstránke môžete nakupovať aj bez vytvorenia konta. V prípade, že sa rozhodete vytvoriť konto, budeme potrebovať Vašu e-mailovú adresu. Po registrácii sa však môžete slobodne rozhodnúť, že nám oznámite aj ďalšie údaje.

 

Údaje pre zasielanie noviniek a pre účasť v spotrebiteľských súťažiach

Ak nám udelíte súhlas, na Vašu emilovú adresu zasielame informácie o novinkách a spotrebiteľských súťažiach. Ak nás kontaktujete, uchovávame Vaše meno, kontaktné údaje a našu komunkáciu.

 

Údaje získané pri využívaní našich služieb

Na našej stránke tiež zbierame údaje o tom, ako využívate naše služby. Odkiaľ a kedy na naše stránky prichádzate, čo hľadáte, kedy objedávate alebo vytvárate konto. Takisto získavame informácie o tom, ktorý tovar si uložíte do košíka a údaje o nedokončených a dokončených objednávkach. Získavame údaje o zariadeniach a počítačoch, z ktorých na našu stránku pristupujete, vrátane IP adries a nastavení prehliadača a operačného systému.

 

 Ako údaje používame?

Získané údaje používame na:

 • poskytovanie našich služieb v súlade s našimi Obchodnými podmienkami, na vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a účtovných dokladov.

 • komunikáciu s Vami, zasielanie informácií o vybavení objednávky, prípadne k reklamácii dodaného tovaru.

 • zlepšenie našich služieb a ich personalizáciu ponuky na základe informácií o tovare, ktorý ste si prezerali alebo objednali.

 • tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje.

 

Právne základy spracúvania vašich osobných údajov:

 1. Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru a zriadenia užívateľského konta

 2. Súhlas – na základe Vami udeleného súhlasu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

 3. Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

 4. Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, vrátane zasielania informácii o novinkách na e-mail získaný pri nákupnom procese, ak ste to neodmietli.

 

Komu údaje sprístupňujeme?

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

doručovateľská služba:

Slovenská pošta a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S www.posta.sk

Zásielkovňa, s.r.o.

Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava
IČO: 48 136 999
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č. 105158/B

GLS a.s.

General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Budča 1039
962 33 Budča
Slovenská Republika

zaísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 9084/S

 

Analytické služby

Aby sme mohli lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, zbierame údaje o interakcii s našou, ale aj inými stránkami. Pre tento zber využívame cookies a podobné technológie.

 

Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.

Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

 

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

 

Ako vaše údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

 

Ako dlho údaje uchovávame

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli za účelom zriadenia Vášho konta, uchovávame pokiaľ je konto aktívne. Údaje, ktoré ste poskytli pri vytvorení objednávky, uchovávame po dobu nevyhnutne stanovenú zákonom - spravidla  rokov.

 

 

Aké sú Vaše práva, ktoré máte v súvislosti so spracúvaním?

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

 

Právo na opravu

V prípade, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo priamo v nastaveniach vášho konta alebo nás požiadať o ich opravu.

 

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali

 • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ

 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu

 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov

 • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania

 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov

 • v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

 

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

 

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

V prípade, že si uplatníte akékoľvek z hore uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Podávanie sťažností

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

 

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje.

Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

 

Superrýchly kontakt: WhatsApp 0905 583 708 alebo správa cez FB https://www.facebook.com/knihkupectvoiris/

Platba

Faktúra | Dobierka | Platobnou kartou

Doručenie

Kuriér GLS | Slovenská pošta |

Zásielkovňa SK | Zásilkovna CZ

Zasielame aj do zahraničia, cenu doručenia upresníme mailom.

 

 

Na Vaše otázky odpovedá:
Ing. Zuzana Precechtelová
Ing. Zuzana Precechtelová
© Nevadí nám, ak sa inšpirujete našou stránkou. Aj my sa učíme od lepších.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.